DMER EXAM 2023:सरळसेवेने परिचर्या तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील विविध पदांसाठी नेमणूक ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षा

DMER EXAM 2023:सरळसेवेने परिचर्या तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील विविध पदांसाठी नेमणूक ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षा – 2023वेतनश्रेणी७ व्या वेतन आयोगानुसार त्या त्या पदासाठी निर्धारित केलेली वेतनश्रेणी व अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते सामाजिक समांतर आरक्षण पदांचा सामाजिक समांतर आरक्षण बाबत तपशील खालील प्रमाणे;

 परीक्षा करिता प्रवेश पत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक
या संकेतस्थळावर माहिती मिळेल.

Close Visit Mhshetkari